קבענו כמה כללים בסיסיים להבטיח שהשימוש באתר יהיה יעיל , אינפורמטיבי ובטוח לכולם.

 Intego-funds.com בנוי על אמון והסכם זה יקדם את האמון בין כל המשתמשים בשירות.

ההסכם מפרט את המונחים ותנאי השימוש באתר. בהשלימך את ההרשמה לאתר ו/או בגלישה ובשימוש באתר הינך מסכים/מה לכל התנאים המצוינים  בהסכם. אם אינך מסכים/מה לאחד מהתנאים המפורטים בהסכם אנא אל תשתמש/י באתר זה. אינהאוס פנטה ריי  בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדי פעם את תנאי השימוש. אם יש לך שאלה כלשהי אנא צור /צרי קשר

למעט אם מצוין אחרת תנאי השימוש חלים על כל המשתמשים בכל השירותים הניתנים באתר Intego-funds.com

הפרסום באתר הינו הצגה כללית של פעילות INTEGO ושירותיה בהתאם להוראות סעיף 15א(א)4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אין באמור באתר משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או הבטחה וערובה לרווחים. כל האמור הינו בכפוף לתנאי השימוש והפרטיות" 

מונחים

בהסכם זה למונחים המפורטים בו תהיה המשמעות כלהלן:

 INTEGO הינו שם המותג השייך לחברת אינהאוס פנטה ריי בע"מ שהינה הבעלים והמפעילה של האתר. אינהאוס פנטה ריי כוללת את כל עובדיה ואת החברות הקשורות בה. "מידע למשתמש"- פירושו מידע שאחרים יכולים לזהות אותך כמו: שם ופרטי ההתקשרות אשר תספק/י לIntego-funds.com מדי פעם. "משתמש" – פירושו כל משתמש בשירות הניתן באתר

הצהרה

המידע באתר משמש להדרכה כללית בלבד. המשמעויות וההשלכות של החוק עשויות להיות שונות בהתאם לעובדות המצוינות. בשל השינויים בחקיקה וברגולציה ייתכן עיכוב ו/או אי דיוקים במידע הנמצא באתר. לפיכך, האתר אינו יכול להיות לשמש כתחליף לייעוץ על ידי אנשי מקצוע כמו עו"ד, ברוקר, רו"ח וכיוצא בזה. כל המידע המובא באתר ניתן "כפי הוא" .למרות שעשינו הכול בכדי  להבטיח שהאינפורמציה המובאת באתר תגיע ממקורות מהימנים, אינהאוס פנטה ריי אינה אחראית על טעויות  ו/או אי דיוקים ו/או שלמות הנתונים ו/או על כל תוצאה שתגרם מהשימוש באתר. אינהאוס פנטה ריי בע"מ ו/או עובדיה ו/או החברות הקשורות אינם אחראים על כל החלטה שתתקבל על ידך עקב השימוש באתר ו/או על כל נזק שייגרם מהחלטה שכזו.

איסור על שימוש בתכנים

הנך מסכים/מה לא להשתמש ולא להפיץ אינפורמציה מהאתר ללא רשות בכתב מאינהאוס פנטה ריי בע"מ

מחלוקות

במקרה שיש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר, הנך משחרר/ת את אינהאוס פנטה ריי ו/או עובדיה מתביעות, דרישות ונזקים מכל סוג הנובעים או קשורים בדרך כלשהי עם מחלוקת ממין זה.

גבולות האחריות

בכל מקרה לאינהאוס פנטה ריי בע"מ ו/או לעובדיה ו/או לספקיה לא תהיה כל אחריות על אובדן הכנסות ו/או על כל נזק מכל סוג שהוא, שנבע ו/או היה קשור להגדרות ולתנאי השימוש באתר. גבול האחריות ממקרים הנובעים מהשימוש באתר מוגבל ל 1000$.

יושרה בשימוש המערכת

הנך כמשתמש מסכים/מה  שלא להשתמש בכל מכשיר או תוכנה כדי להפריע או לנסות להפריע לפעולה התקינה של אתר Intego-funds.com כל שירות הניתן באתר שלנו. הנך מסכים/מה שלא לנקוט בכל פעולה שמטילה עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונאלי על התשתית של אתר האינטרנט שלנו. אם ניתן לך שם משתמש וסיסמא, הנך מסכים/מה שלא לחשוף את הסיסמא שלך לשום צד שלישי או להשתמש בסיסמא שלך לשום מטרה שאינה מורשה.

קישורים לאתרים באינטרנט

אינהאוס פנטה ריי בע"מ עשויה למקם באתר קישורים ו/או מצגים שיאפשרו למשתמש כניסה לאתרים של צדדים שלישיים. אינהאוס פנטה ריי אינה מייצגת אתרים אילו. כל התכנים, השירותים ותנאי השימוש הניתנים באתרים אילו הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים.

מגבלות ההיתר

כל החומרים המובאים באתר מוגנים באמצעות זכויות יוצרים וחוקי הפרטיות והפרסום. מלבד אלה המצוינים בהסכם זה, אין רשות להעתיק, להוריד, לדוור ולהפיץ כל חומר מאתר זה בכל אמצעי שהוא, כולל אמצעים אלקטרונים ומכניים, ללא אישור מראש ובכתב של אינהאוס פנטה ריי בע"מ.  הסכם זה מעניק רשות להציג ולהוריד את החומרים מאתר זה לשימוש חברה / ארגון פנימי בלבד. הרשאה זו תפקע באופן אוטומטי אם יופרו התנאים והתניות אלה. עם סיום ההרשאה, עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד ומודפס. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר הנמצא באתר זה יהווה הפרה של חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימנים מסחריים, חוקי הפרטיות והפרסום ותקנות תקשורת .

פרטיות

ניתן לראות את מדיניות הפרטיות הנוכחית שלנו על ידי לחיצה על הקישור "מדיניות פרטיות" בחלק התחתון של דף זה שמהווה חלק מהסכם תנאי שימוש. אנא שים לב כי, כחלק ממדיניות הפרטיות שלנו, אינהאוס פנטה ריי בע"מ שומרת את הזכות לנקוט על פי שיקול דעתה  בכל פעולה ביחס למידע האישי שלך, אם מידע כזה עלול ליצור חבות מצדנו ו/או עלול לגרום לנו לאבד  כל או חלק מהשירותים הניתנים לנו על ידי ספקי שירות האינטרנט שלנו או ספקים אחרים

שיפוי

הנך כמשתמש/ת מסכים/מה לשפות ולפצות את אינהאוס פנטה ריי בע"מ מפני כל תביעה או דרישה שתועלה על ידי כל צד ג' כתוצאה מהשימוש בשירותים הניתנים על ידי Intego-funds.com על ידך או על ידי כל אדם אחר באמצעות שם המשתמש והסיסמא שלך. כמו כן הנך מסכים/מה לשפות ולפצות את אינהאוס פנטה ריי בע"מ בכל העלויות סבירות של הגנה בתביעות צד השלישי.

 הסרת אחריות

אנו מספקים את אתר Intego-funds.com והשירותים שלנו "כפי שהם" וללא כל אחריות או תנאים, מפורשים או משתמעים. אנחנו והספקים שלנו מתנערים מאחריות משתמעת לבעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת, ציפייה לפרטיות והפרת זכויות יוצרים. מבלי להגביל את האמור לעיל, אינהאוס פנטה ריי  בע"מ אינה מתחייבת ש: (I) שירותים וחומרים יתאימו לדרישותיך (II) שירותים יתבצעו ללא הפרעות, אבטחה, או ללא שגיאות, או (iii) התוכן המתקבל מהשימוש בשירותים יהיה יעיל, מדויק או אמין.

ציות לחוקים

את/ה כמשתמש/ת מסכים/ה לציית לכל החוקים והתקנות בנוגע לשימוש בשירות שלנו.

עצמאות משפטית

את/ה ואינהאוס פנטה ריי  הינם גופים עצמאים ואין בהסכם זה כדי להקיש על כל יחס אחר ביניהם כגון ולא רק : סוכנות, שותפות, יחסי עובד – מעביד  וזכיינות

הודעות

כל הודעה תועבר ל Intego-funds.co באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת   וזאת מכתובת הדואר אלקטרוני שאת/ה מספק/ת לIntego-funds.com במהלך תהליך ההרשמה. הודעה תיחשב כהתקבלה 72 שעות לאחר הודעת הדואר אלקטרוני שנשלח, אלא אם כן ההודעה תגעה לכתובת דואר אלקטרוני שאינה חוקית. לחלופין, ניתן לשלוח הודעה בדואר רשום, המשולמת מראש לכתובת הניתנת ב Intego-funds.com במהלך תהליך העסקה או הצעה. במקרה כזה, הודעה תיחשב ניתנה 3 ימים לאחר אישור המסירה.

קניין רוחני

כל מידע, לרבות אך לא רק הערות, הצעות, רעיונות, גרפיקה או מצגים אחרים הנשלחים  ל Intego-funds.com  על ידך באמצעות האתר, הופכים לרכושה הבלעדי של אינהאוס פנטה ריי בע"מ ללא תמורה. אינהאוס פנטה ריי בע"מ תוכל להעתיק, לשלב, להפיץ ולהשתמש בחומר כאמור לכל מטרה מסחרית או לא מסחרית. במקרה שיהיה בכך צורך הנך מסכים/ה בזאת לנקוט בכל פעולות נוספות בכדי להקצות את זכויותיך לאינהאוס פנטה ריי בע"מ הנך מנוע/ה מלפרסם או להעביר לאתר כל חומר בלתי חוקי , מוציא דיבה , משמיץ, מגונה, שערורייתי, פורנוגרפי או גס. אין להעתיק, לחקות או להשתמש, במלואו או בחלקו בלוגו של INTEGO ללא אישור מראש ובכתב של אינהאוס פנטה ריי בע"מ.  כל כותרות דפים, הגרפיקה המותאמת אישית, הסמלים, הלחצנים, והתסריטים הם סימני מסחר ו / או עיצוב מסחרי של אינהאוס פנטה ריי בע"מ

סמכות משפטית

הסכם זה של שימוש בהסכם יהיה כפוף לחוקי מדינת דלאוור, ארה"ב. הצדדים מסכימים כי הינם תחת סמכות השיפוט של בתי המשפט של המדינה דלאוור.

הפרדה

אם הוראה כלשהי של הסכם זה תתברר כלא חוקית, או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר הוראות הסכם זה לא תהינה מושפעות מכך.

הסכם סופי

הסכם זה מכיל את מלוא ההסכמות בין Intego-funds.com, אינהאוס פנטה ריי בע"מ והמשתמש/ת ומחליף את כל ההסכמים הקודמים, ההבנות, בין אם בעל פה או בכתב, בין הצדדים. לא יהיה שינוי, תוספת, ויתור או סיום של הסכם זה אלא אם כן בוצע בכתב. שום ויתור על איזו מהוראות הסכם זה יהווה או ייחשב כוויתור על כל הוראות אחרות או ויתור מתמשך , אלא אם כן נקבע במפורש .

תכתובת

אנו ממליצים לך לשתף את ההערות והשאלות שלך עם משתמשים אחרים וגם איתנו . אנו מבטיחים לקרוא את כל הדואר שנקבל, אבל אנחנו לא נוכל להגיב לכולם. שים לב שאנו לא נישא באחריות לבחינת רעיונות לא רצויים עבור העסק שלנו (כגון מוצר או רעיונות פרסום) ולא נישא בכל אחריות כתוצאה מכל דמיון שעשוי להופיע בתוכניות עתיד. כמו כן , יש לזכור כי הנך אחראי/ת על כל חומר שאת/ה שולח/ת כולל סודות מסחריים או מידע סודי אחר שיימצא בהודעות שלך.

מידע נוסף

שאלות ביחס לתנאי השימוש יישלחו ישירות ל